webleads-tracker

Door de TraceParts website te gebruiken gaat de gebruiker automatisch akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

Algemene informatie

De website www.traceparts.com wordt gepubliceerd en onderhouden door TraceParts S.A., een niet-beursgenoteerd bedrijf met een kapitaal van € 290.000, geregistreerd in het handelsregister (RCS) van Le Havre onder nummer B 433 949 625, met een hoofdkantoor gevestigd te: ZAC du Parc Technologique Régional, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, Frankrijk. Telefoonnummer: +33 (0)2 32 79 44 26.
De website is geregistreerd bij de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming) onder nummer 1258597.
De redactionele directeur is dhr. Gabriel Guigue, de algemeen directeur van TraceParts.
De website wordt gehost door Completel, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te: Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide, 92088 La Défense Cedex, Frankrijk.

 

Inhoud van de dienstverlening

(1) TraceParts biedt de gebruiker kostenloos gebruik van de “www.traceparts.com” website.

 

(2) Gebruik in het kader van deze gebruiksvoorwaarden heeft betrekking op de website. Het gebruik van de website omvat uploaden of downloaden van gegevens, informatie of programma’s en ander gebruik van gegevens, programma’s, software, producten en diensten van TraceParts (hierna genoemd “gebruik”)
Alle diensten van deze website worden verschaft voor Frans grondgebied.

 

(3) Commercieel gebruik van deze website is met name verboden met betrekking tot
– Het kopiëren, gebruiken, verspreiden of anderszins gebruiken van gegevens, programma’s, software, producten en diensten;
– Het vermeerderen van het verkeer op de website van de gebruiker (bijv. verkoop van advertenties);
– Het gebruik van het TraceParts logo op een website, waarvoor kosten verschuldigd zijn.

 

Commercieel gebruik is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TraceParts.

 

(4) De uitlatingen die zijn opgeslagen via chatforums en andere interactieve zones op de website geven uitsluitend de mening en opvatting weer van de individuele schrijver en niet noodzakelijk de mening van TraceParts.

 

(5) TraceParts behoudt zich het recht voor om alle informatie, grafische voorstellingen, programma’s, producten en gegevens op de website te allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

 

 

Handelsmerk rechten

(1) Copyright Informatie:
Het copyright van deze website blijft het exclusieve eigendom van TraceParts.
De toestemming voor niet-commercieel gebruik houdt geen toewijzing in van licentie- of andere rechten op TraceParts handelsmerken, copyright of industriële eigendomsrechten.

 

(2) “TraceParts” is een merknaam en een geregistreerd handelsmerk.
Hetzelfde geldt voor andere TraceParts producten, diensten, slogans of logo’s.
De vermelding van klantennamen, handelsnamen, productnamen enz. op de TraceParts website dient alleen ter identificatie en dit geeft geen recht te mogen aannemen dat dergelijke namen wat betreft de bescherming van handelsmerken als gratis mogen worden beschouwd en door iedereen mogen worden gebruikt.

 

Alle andere in de website genoemde namen van producten of bedrijven kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

 

(3) Een octrooi-aanvraag voor de TraceParts website is in behandeling.

 

 

Garantie

(1) TraceParts levert zijn contractuele diensten op basis van de hedendaagse technologie. Wegens de speciale technische omstandigheden van het internet kan niet worden gegarandeerd dat de website te allen tijde toegankelijk zal zijn.

 

(2) TraceParts geeft geen garantie voor onvoorspelbare omstandigheden, technische moeilijkheden en mogelijke overbelasting in verband met het medium internet, indien de oorzaak van de problemen buiten de macht van TraceParts valt.

 

 

Links naar vreemde websites

Deze website bevat directe of indirecte links (hyperlinks) naar andere websites, homepages of internetadressen (hierna genoemd “vreemde websites”).

 

TraceParts presenteert deze links uitsluitend als service. De respectieve operators of providers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van deze websites. Het feit dat er een link naar een website is, betekent niet dat TraceParts de inhoud hiervan goedkeurt of bevestigt.

 

 

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

(1) De gebruiker mag de website alleen gebruiken voor de gespecificeerde doeleinden, hij dient zich in het bijzonder te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de website en dient zich met name de onthouden van ongeoorloofde infiltratie van databases (geen cracking of hacking e.d.).

 

Verder mag de gebruiker geen bulkpost, politieke traktaten of kettingbrieven verzenden. In het kader van het gebruik mag de gebruiker geen inbreuk maken op de rechten van derden, geen derden beledigen en evenmin content gebruiken die pornografisch is of ongeschikt voor jonge kinderen.

 

(2) De gebruiker dient de gebuikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen tegen virussen, wormen en Trojaanse paarden.

 

(3) Feedback, commentaar, antwoorden, referenties en divers materiaal en gegevens, die de gebruiker aan TraceParts toestuurt, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd, tenzij hij uitdrukkelijk het tegendeel heeft vermeld.

 

Door deze toezending gaat de gebruiker ermee akkoord dat de wereldwijde rechten van gebruik van het toegezonden mateiraal zonder beperkingen zijn overgedragen aan TraceParts.

 

(4) De gebruiker moet TraceParts onmiddellijk in kennis stellen van enig misbruik van de gebruiksrechten.

 

 

Gegevensbeveiliging

(1) De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle door hem ingevoerde gegevens worden opgeslagen en verwerkt, overeenkomstig de contractvoorwaarden.

 

(2) Registratiegegevens en bepaalde andere persoonlijke informatie is aan wettelijke regels onderworpen. De onderdelenfabrikanten zullen alleen de gegevens ontvangen van die gebruikers die onderdelen van de betreffende fabrikant hebben gedownload.

 

(3) De gebruiker kan de overeenkomst overeenkomstig de paragrafen 1 en 2 te allen tijde door een schriftelijke verklaring aan TraceParts herroepen.

 

(4) De gebruiker is zich ervan bewust dat de gegevensbeveiliging op het internet bij de huidige stand van de technologie niet kan worden gegarandeerd. De gebruiker gaat ermee akkoord dat TraceParts e-mail onversleuteld verstuurt. Dit is in het bijzonder van toepassing op e-mailberichten die persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten.

 

 

Aansprakelijkheidsbeperking

(1) TraceParts is uitsluitend aansprakelijk indien TraceParts een belangrijke contractuele verplichting heeft geschonden of als de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van TraceParts.

 

(2) Als TraceParts aansprakelijk is tengevolge van schuldige schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zonder dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid, wordt de omvang van de schadevergoeding beperkt tot de contracteigen voorzienbare schade. Verder is TraceParts niet aansprakelijk voor gederfde winst, of indirecte of gevolgschade.

 

(3) De aansprakelijkheidsbeperking krachtens de paragrafen 1 en 2 is op dezelfde manier van toepassing in zoverre hulpmiddelen bij de uitvoering worden gebruikt door TraceParts.

 

(4) De aansprakelijkheidsbeperkingen krachtens de paragrafen 1 tot 3 zijn van toepassing op zowel contractuele als niet-contractuele vereisten.

 

(5) De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade wegens gegarandeerde kenmerken of voortvloeiend uit verplichte wettelijke regelingen (bijv. wet op productaansprakelijkheid) blijft ongewijzigd.

 

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en worden gebruikt om niet-persoonlijke en persoonlijke informatie over de Gebruiker van de Site te registreren. TraceParts kan cookies of ander technologieën gebruiken om Persoonlijke Gegevens te verzamelen of op te slaan, teneinde de diensten aan de Gebruiker te verbeteren, bijvoorbeeld om:

  • een service het apparaat van de Gebruiker te laten herkennen, waardoor gedurende een bepaalde taak niet meerdere keren om dezelfde informatie hoeft te worden gevraagd;
  • te herkennen dat een Gebruiker al een gebruikersnaam en wachtwoord heeft opgegeven, waardoor dat niet meer nodig is voor iedere aangevraagde webpagina;
  • te meten hoeveel mensen bepaalde diensten gebruiken, om ze eenvoudiger in het gebruik te maken en te zorgen voor voldoende capaciteit om ze snel te houden;
  • gegevens te analyseren die TraceParts helpen te begrijpen hoe mensen de diensten gebruiken, zodat TraceParts die kan verbeteren.

TraceParts gebruikt twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies verdwijnen zodra de Gebruiker zich op de Site afmeldt. Permanente cookies blijven bewaard nadat de Gebruiker zich op de Site heeft afgemeld, zodat ze bij volgende bezoeken aan de Site opnieuw kunnen worden gebruikt.

 

De Gebruiker wordt bij de eerste ontvangst van een cookie gewaarschuwd en kan het cookie dan weigeren of accepteren. Door, na overweging van het bovenstaande, door te gaan met het gebruik van de Site, geeft de Gebruiker TraceParts expliciet toestemming om zulke cookies te gebruiken.

 

De Gebruiker kan de browsersoftware ook zo instellen dat alle cookies worden geweigerd maar het is in dat geval mogelijk dat bepaalde onderdelen en functies van de Site niet goed werken en/of ontoegankelijk zijn voor de Gebruiker.

 

Diversen

(1) Op de contractuele relatie tussen de gebruiker en TraceParts is Frans recht van toepassing.

 

(2) Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst inzake het gebruik van de website. Afwijkende algemene bedrijfsvoorwaarden van de gebruiker worden geen onderdeel van de overeenkomst.

 

(3) De plaats van afgifte en het jurisdictiegebied voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten is Saint Romain de Colbosc (76430).

 

(4) Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of indien de overeenkomst een leemte bevat die opgevuld moet worden, dan is dit niet van invloed op de overige bepalingen. In de plaats van de ongeldige bepaling of de leemte komt een bepaling die het economische doel van de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert, en die partijen overeengekomen zouden zijn als zij van de ongeldigheid van de bepaling op de hoogte waren geweest.

 

(5) Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een door Google, Inc. (“Google”) verleende webanalyse dienst. Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren welk gebruik de gebruikers van de website maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt door Google doorgegeven en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website activiteit samen te stellen voor website operators en om andere diensten te verschaffen met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien de wet dit vereist of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan enige andere gegevens die in bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de toepasselijke instellingen te selecteren op uw browser. U moet echter weten dat u, door dit te doen, wellicht niet in staat zult zijn om alle functies van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken stemt u toe in de verwerking van de u betreffende gegevens door Google op de manier en voor het doel die hierboven vermeld zijn.

 

Keep up-to-date
TraceParts
TraceParts – specialist in 3D engineering content – launches its new website

New graphic design, more powerful and efficient search engine, smoother navigation and improved ergonomics, in line with the latest web codes

TraceParts
TraceParts launches the 11th edition of its design competition

All the CAD users on its platform are invited to design a 3D Christmas tree with the CAD software of their choice.

TraceParts
TraceParts releases key figures about the use of castors, wheels and handling trolleys in CAD projects

The latest annual activity report from TraceParts provides an insight into the profile of designers using castor, wheel and handling trolley parts.


Keep connected